COPYRIGHT NOTICE


De (auteurs-)rechten met betrekking tot abonnement.linda.nl, waaronder de rechten met betrekking tot de inhoud en de opmaak (inclusief de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Sanoma en/of haar licentiegevers. Deze inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanoma is het onder meer niet toegestaan de inhoud, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het normaal beoogde gebruik.


Sanoma heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Sanoma, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

 

Sanoma heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.